(ဃ) Photocopy and Scanning Services

စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ရှာဖွေကူးယူလိုသည့် အထောက်အထားများကို စာကြည့်တိုက်မှ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်သည့် နှူန်းထားများအတိုင်း မိတ္တူကူးယူခြင်းနှင့် Scanning ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။