(ဂ) အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု (Internet Service)

WiFi Free Internet Service ဖြင့်မည်သူမဆို လာရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် မိမိတို့သိရှိလိုသည့်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေအသုံး

ပြုနိုင်စေရန် စာရှာသူများအနေဖြင့်ကွန်ပျူတာ (၂၀) ဖြင့်တပြိုင်တည်းသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။