(ဂ) စာဖြန့်လုပ်ငန်း (Circulation Service)

စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများအတွက် လိုအပ်သော အထောက်အထားမှတ်တမ်းတို့ကို အွန်လိုင်းကက်တလောက် (Online Public Access Catalogue) ကိုအသုံးပြု၍ အချိန်တို အတွင်းလျင်မြန် လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏ Website <www.nlm.npt.gov.mm> သို့ဝင်ရောက်၍လည်း စာကြည့်တိုက်ပိုင်စာစုများကို ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။