ဘွဲ့လွန်စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီပလိုမာသင်တန်း သင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း
Posted on 10/16/2018 at 12:00 AM
Administrator
Cover Photo
          

၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
           ဘွဲ့လွန်စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီပလိုမာသင်တန်း
           သင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း