ဥပဒေအရ ရယူပိုင်ခွင့် (Legal Deposit) နှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
Posted on 9/16/2018 at 12:00 AM
Administrator
Cover Photo


ဥပဒေအရ ရယူပိုင်ခွင့် (Legal Deposit) နှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်

          * ဒေါ်မြဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်))

=============================================================