စာပေပစ္စည်းများ


                   ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အထိ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(နေပြည်တော်)၌ စုဆောင်းထားရှိသော စာပေပစ္စည်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။


စဉ်

စာပေပစ္စည်းအမျိုးအစား

စာအုပ်ရေ

စုစုပေါင်း

စာအုပ်

မြန်မာ

၈၁၇၅၄

၉၄၉၇၂

အင်္ဂလိပ်

၁၃၂၁၈

မဂ္ဂဇင်း

မြန်မာ

၃၄၈၈၀

၅၉၈၆၁

အင်္ဂလိပ်

၂၄၉၈၁

ဂျာနယ်

မြန်မာ

၄၇၄၇၀

၄၈၀၅၁

အင်္ဂလိပ်

၅၈၁

သတင်းစာ

မြန်မာ

၇၇၃၂၂

၉၈၀၆၀

အင်္ဂလိပ်

၂၀၇၃၈

ပြန်တမ်း

၁၀၈၇

၁၀၈၇

Book On Myanmar

၆၀၈၃

၆၀၈၃

ဘွဲ့ယူကျမ်း

မြန်မာ

၂၅၀၂

၂၇၀၅

အင်္ဂလိပ်

၂၀၃

ကလေးစာစု

မြန်မာ

၁၁၈၉၆

၁၆၈၇၈

အင်္ဂလိပ်

၄၉၈၂

အာဆီယံစာစု

၁၄၂၄

၁၄၂၄

၁၀

ကုလသမဂ္ဂစာစု

၂၂၅၆

၂၂၅၆

၁၁

သီးသန့်စာစု

မြန်မာ

၁၃၉၃၅

၂၃၇၄၀

အင်္ဂလိပ်

၉၈၀၅

၁၂

အစိုးရထုတ်စာစု

မြန်မာ

၁၅၄၆

၂၅၂၂

အင်္ဂလိပ်

၉၇၆

၁၃

စာအုပ်လဲလှယ်ရေး

၄၈၇

၄၈၇

၁၄

ပေ

၁၂၈၈၂

၁၂၈၈၂

၁၅

ပုရပိုက်

၈၄၈

၈၄၈

၁၆

ကမ္မဝါ

၃၈

၃၈

၁၇

ဓာတ်စက်

၁၈

ဓာတ်ပြား

၁၃၃၂

၁၃၃၂

၁၉

စာပုလွေ

၃၈

၃၈

၂၀

စာစည်းကြိုး

၆၆

၆၆

 

စုစုပေါင်း

 

၃၇၃၃၃၂