ဖွဲ့စည်းပုံ

ခွင့်ပြုဝန်ထမ်းအင်အား (၆၀) ဦးအနက်၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ အရာထမ်း (၈) ဦးနှင့် အမှုထမ်း(၃၀) ဦး ခန့်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးက စာကြည့်တိုက်စီမံ ခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ

၁။ ဦးသန်းမောင်                 (၁၉၅၂-၁၉၅၅)

၂။ ဒေါ်ညွန့်မြင့်                   (၁၉၅၅-၁၉၇၁)

၃။ ဒေါ်သန်းသန်းအေး         (၁၉၇၁-၁၉၈၈)

၄။ ဦးကြိုင်လှိုင်                  (၁၉၈၈-၁၉၈၉)

၅။ ဦးခင်မောင်တင်              (၁၉၈၉-၁၉၉၈)

၆။ ဦးမြင့်ကြိုင်                   (၁၉၉၈-၂၀၀၁)

၇။ ဦးကျော်ဦး                    (၂၀၀၁-၂၀၁၀)

၈။ ဒေါ်မြဦး                       (၂၀၁၀-၂၀၁၇ ဧပြီ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)

၉။ ဦးမြင့်ဇော်                     (၂၀၁၃) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်)

၁၀။ ဒေါက်တာကေသီထွေး   (၂၀၁၃-၂၀၁၇ ဧပြီ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်)

၁၁။ ဒေါ်မြဦး                     (၂၀၁၇- ယခုချိန်ထိ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (နေပြည်တော်)

၁၂။ ဒေါက်တာကေသီထွေး   (၂၀၁၇- ၂၀၁၈) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)
၁၄။ ဒေါ်ရီရီထွေး                (၂၀၁၈- ယခုချိန်ထိ) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)